Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bp. Michała Kozala w Bydgoszczy
   NAWIGACJA
    KANDYDAT
  Rozeznawanie powołania
  Warunki przyjęcia
  Modlitwa o rozeznanie
    drogi powołania

    MEDIA
   Czasopismo SEMEN
   Modlitwy
   Galeria zdjęćWarunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej

- wstępne rozeznanie powołania do kapłaństwa dokonane z Duszpasterzem
- szczera chęć służenia Kościołowi w Diecezji Bydgoskiej
- gotowość współpracy z łaską powołania w ramach formacji seminaryjnej
- pozytywny wynik wstępnej weryfikacji powołania w trzech etapach:


Rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydat powinien przygotować następujące dokumenty:

- podanie do J.E. Ks. Bpa Jana Tyrawy (własnoręcznie napisane)
- świadectwo chrztu i bierzmowania
- własnoręcznie napisany życiorys z uwzględnieniem etapów życia religijnego
- świadectwo dojrzałości w oryginale
- dyplom ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej (jeśli nie ma oceny na świadectwie dojrzałości)
- pisemna opinia ks. Proboszcza oraz Katechety z ostatniej klasy szkoły średniej
- 3 fotografie kolorowe (3,5cm x 4,5cm, w garniturze, białej koszuli, pod krawatem) i 1 cyfrowa (≥300dpi) na nośniku elektronicznym

Egzamin wstępny na kierunek "Teologia" na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu:

należy zarejestrować się w systemie IR (www.rejestracja.amu.edu.pl) i postępować według zasad oraz zaleceń Uniwersytetu podanych na stronie internetowej

UWAGA!!!

Pozytywny wynik egzaminu wstępnego na WT UAM nie oznacza jeszcze przyjęcia do Seminarium. Ostatnim etapem wstępnej weryfikacji jest 3-tygodniowa sesja propedeutyczna we wrześniu. Dopiero po niej zostanie podjęta decyzja o przyjęciu Kandydata do Seminarium.

Materiał na egzamin wstępny

1. Wypowiedź kandydata na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły średniej.
Zakres materiału:
- Wiara w jednego Boga.
- Jezus Chrystus Bóg-człowiek; odkupiciel, założyciel Kościoła.
- Upadek człowieka i jego cel ostateczny.
- Podstawowe wiadomości o Piśmie świętym.
- Pozorny konflikt nauki i wiary.
- Pismo święte Księgą Narodu Wybranego.
- Rok Kościoła jako uobecnianie historii zbawienia.
- Duch Święty działający w człowieku.
- Maryja, Matka Chrystusa i Matka Kościoła.
- Eucharystia sakramentem Miłości.
- Sakramenty w życiu chrześcijanina.
- Modlitwa w życiu chrześcijanina.
- Elementy liturgii Kościoła domowego.
- Życie społeczne chrześcijan.
- Chrześcijanin wobec zagadnienia bioetyki i etyki małżeńskiej.
- Dialog ekumeniczny w Kościele - najważniejsze wyznania chrześcijańskie.
- Religie świata a chrześcijaństwo.
- Główne wydarzenia z historii Kościoła powszechnego w Europie.
- Główne wydarzenia z historii Kościoła w Polsce.
- Historia i struktura mojej diecezji.

2. Prezentacja przeczytanej książki o charakterze religijnym lub filozoficznym oraz artykułów z czasopism o charakterze religijnym lub filozoficznym.

3. Rozmowa na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Dokumenty Jana Pawła II - "Familiaris Consortio", "Christifideles Laici"; Dokumenty Benedykta XVI - "Deus Caritas est"; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata.
   SZUKAJ


   SŁOWO NA DZISIAJ
  Czytania Mszalne
   NASZE WSPÓLNOTY
  Rycerstwo Niepokalanej
  Grupa Modlitewna
    Ojca Pio

  Ognisko Misyjne
  Koło Caritas
  Schola Seminaryjna
  Zespół Seminaryjny
   NASZE INICJATYWY
  Rekolekcje Powołaniowe
  Seminaryjny Spływ Kajakowy
   Galeria zdjęć
   LOSOWY CYTAT


2012 © Design by Paweł Rybka | Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bpa Michała Kozala w Bydgoszczy. | Wszelkie prawa zastrzeżone.